Innkalling til årsmøte 2019


Sunyata Aikido Dojo innkaller i henhold til klubbens vedtekter til 
årsmøte 21.03.2019 kl. 19:00 i klubbens lokaler i Åmotveien 2, Heggedal.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må være sendt til 
styret senest 2 uker før årsmøtet. Alle medlemmene har adgang til møtet 
og styret oppfordrer til at medlemmene stiller til møtet.

Fullstendig saksliste gjøres tilgjengelig for medlemmene senest en uke 
før årsmøtet.

Klubbens vedtekter §8:

Årsmøte som holdes hvert år første kvartal, er foreningens høyeste 
myndighet. Årsmøtet, innkalles av styret med minst en måneds varsel 
direkte til medlemmene, og/eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som 
skal behandles på årsmøtet, skal være sendt til styret senest to uker 
før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene 
senest en uke før årsmøtet.  Alle medlemmene har adgang til årsmøtet.  
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigete medlemmer som 
møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke gis ved 
fullmakt. Stemmerett har bare medlemmer som er over 16 år og er innmeldt før 31.januar. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om 
vedtektsendringer som ikke er oppført på sakslisten senest en uke før 
årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøte 
krever det. Slik beslutning kan kun tas i forbindelse med godkjenning av 
sakslisten.