6. kyu


Forflytninger (taisabaki):
Tsugiashi (mae /ushiro)
Irimiashi / Ayumisashi (mae /ushiro)
Irimi Tenkan
Tenkan
Kaiten
Shikko (mae /ushiro)

Fallteknikker (ukemi):
mae ukemi
ushiro ukemi

Øvelser
Ikkyo Undo – Zengo
Shomen Uchi – Zengo

Stående teknikker (tachi wasa):
Ai Hanmi Katatedori – Ikkyo (omote /ura)
Gyaku Hanmi – Tai no Tenkan Ho / Kokyu Nage
Gyaku Hanmi Katatedori – Shiho Nage (omote /ura)
Shomen-Uchi – Irimi Nage (ura)

Sittende teknikker (suwari wasa):
Royotedori – Kokyo Nage


Liste over angrep
Ai Hanmi Katatedori
Gyaku Hanmi Katatedori
Shomen Uchi
Ryotedori