5. kyu


Fall:

Ikkyo undo

– Tobikoshi ukemi
– Shiho
– Mae/ushiro

Shikko

– Tobikoshi ukemi
– Shiho
– Mae/ushiro

Tachi wasa:

Ikkyo

– Ai hanmi katatedori
– Shomen uchi

Shiho nage

– Ai hanmi katatedori
– Katatedori

Irimi nage

– Ai hanmi katatedori
– Shomen uchi

Tenchi nage

– Katatedori

Seiza kokyo ho

– Ryotedori

Suwari wasa:

Kokyo ho

– Ryotedori