4. kyu


Ikkyo undo

– Happo

Shikko

– Kaiten

7 Bokken suburi

Tachi wasa:

Ikkyo

– Katatedori
– Katadori

Nikyo

– Katadori
– Katatedori
– Ai hanmi katatedori

Sankyo

– Ushiro ryotedori
– Ai hanmi katatedori

Kote gaeshi

– Ai hanmi katatedori
– Shomen uchi
– Katatedori

Shiho nage

– Yokomen uchi

Irimi nage

– Katatedori

Tenchi nage

– Ryotedori

Uchi kaiten nage

– Katatedori

Kokyo nage

– Katatedori

Udekimi nage

– Ai hanmi katatedori
– Katatedori
– Yokomen uchi

Sokumen iriminage

– Katatedori

Suwari wasa:

Ikkyo

– Ai hanmi katatedori
– Shomen uchi

Irimi nage

– Ai hanmi katatedori
– Shomen uchi