3. kyu


20 Jo suburi

Tachi wasa:

Ikkyo

– Katatedori ryotedori
– Ryotedori
– Yokomen uchi
– Ushiro ryotedori

Nikyo

– Katatedori ryotedori
– Shomen uchi
– Yokomen uchi
– Ushiro ryotedori

Sankyo

– Shomen uchi
– Yokomen uchi

Yonkyo

– Shomen uchi
– Yokomen uchi

Kote gaeshi

– Ushiro ryotedori
– Katate ryotedori
– Yokomen uchi

Shiho nage

– Ryotedori
– Ushiro ryotedori

Irimi nage

– Ushiro ryotedori
– Yokomen uchi

Soto kaiten nage

– Katatedori

Udekimi nage

– Katate ryotedori
– Ushiro ryotedori

Kokyu nage

– Diverse grep

Kokyu ho

– Katate ryotedori

Suwari wasa:

Ikkyo

– Katatedori
– Katadori

Nikyo

– Katatedori
– Katadori
– Shomen uchi

Sankyo

– Shomen uchi

Yonkyo

– Shomen uchi

Kote gaeshi

– Shomen uchi

Hanmi handachi wasa:

Shiho nage

– Katatedori

Uchi kaiten nage

– Katatedori

Irimi nage

– Shomen uchi