2. kyu


Bokken uchikomi

– Hanmi, zengo, shiho, happo

Bokken uchikomi tsuki

Bokken uchikomi fumikomi tsuki

Tachi wasa:

Ikkyo

– Katadori menuchi
– Ushiro ryokatadori
– Ushiro ryo hijidori
– Chudan tsuki

Nikyo

– Katadori menuchi
– Ushiro ryokatadori

Sankyo

– Katatedori
– Katadori
– Katadori menuchi
– Ushiro ryokatadori

Yonkyo

– Katatedori
– Katadori

Gokyo

– Yokomen uchi

Kote gaeshi

– Ryotedori
– Katadori menuchi

Shiho nage

– Katadori menuchi
– Shomen uchi

Irimi nage

– Katate ryotedori
– Ryotedori
– Chudan tsuki
– Katadori menuchi

Soto kaiten nage

– Shomen uchi

Uchi kaiten nage

– Shomen uchi

Kokyu nage

– Diverse slag

Hijikime osae

– Jodan tsuki

Sumiotoshi

– Katatedori

Aikiotoshi

– Ushiro ryokatadori

Koshi nage

– Ai hanmi katatedori
– Katatedori

Juji garami

– Ushiro ryotedori

Sokumen iriminage

– Mae ryokatadori
– Ushiro ryokatadori
– Ushiro ryotedori

Suwari wasa:

Ikkyo

– Ryokatadori
– Yokomen uchi

Nikyo

– Ryokatadori
– Yokomen uchi

Sankyo

– Katadori
– Yokomen uchi

Yonkyo

– Yokomen uchi

Gokyu

– Yokomen uchi

Kote gaeshi

– Katatedori

Iriminage

– Katatedori
– Yokomen uchi

Hanmi handachi wasa:

Kote gaeshi

– Shomen uchi

Shiho nage

– Ryotedori

Soto kaiten nage

– Katatedori