1. kyu


22 Jo kata

31 Jo kata

Tachi wasa:

Ikkyo

– Ushiro eridori
– Jodan tsuki
– Diverse variasjoner

Nikyo

– Chudan tsuki
– Jodan tsuki
– Diverse variasjoner

Sankyo

– Chudan tsuki (uchi kaiten)
– Chudan tsuki (soto kaiten)
– Jodan tsuki
– Diverse variasjoner

Yonkyo

– Diverse variasjoner

Gokyo

– Shomen uchi

Kote gaeshi

– Chudan tsuki
– Ushiro eridori
– Ushiro katatedori kubishime

Shiho nage

– Munadori
– Jodan tsuki
– Ushiro eridori
– Ushiro katatedori kubishime

Irimi nage

– Jodan tsuki

Kaiten nage

– Jodan tsuki
– Chudan tsuki
– Diverse variasjoner

Juji garami

– Katate ryotedori

Udekimi nage

– Munadori
– Jodan tsuki
– Ushiro eridori
– Ushiro katatedori kubishime
– Diverse variasjoner

Hijikime osae

– Ushiro eridori
– Jodan tsuki
– Diverse variasjoner

Koshi nage

– Diverse grep og slag

Sokumen iriminage

– Diverse slag

Sumiotoshi

– Diverse variasjoner

Suwari wasa:

Gokyo

– Shomen uchi

Kote gaeshi

– Yokomen uchi

Hanmi handachi wasa:

Ikkyo

– Shomen uchi

Nikyo

– Shomen uchi
– Katatedori

Gokyo

– Shomen uchi